สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
    วิสัยทัศน์ ( Vision )  
       เกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตมีคุณภาพ ธรรมชาติน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบถ้วน มวลชนสุขสันต์ 
       Organic agriculture. Output quality. To be natural. Infrastructure intact. Masses happy.