สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายโมรา เพ็ชรคง
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
งานสาธารณูปโภค
.
งานวิศวกรรม และควบคุมอาคาร
.
งานผังเมือง
นายนิรุทธิ์ เกิดฤทธิ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
ว่าง
วิศวกรรมโยธา
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร์
นายช่างโยธาชำนาญการ
นายรุ่ง บัวบาน
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ว่าง
ช่างโยธา
นายโสภณ ไทยถาวร
พนักงานผลิตน้ำประปา
.
นางจีรภรณ์ คณานุรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประยงค์ ชิตอักษร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
.
.
นายกำธร สายนาค
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
.
.