สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นางสาวสุภาพร ขาวชำนาญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพจนา แก้ววารี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.
งานธุรการ
.
งานการเจ้าหน้าที่
.
งานนิติการ
.
งานแผน และงบประมาณ
นางสาวสุกัญญา มิตรเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอภิญญา จันทสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชุมพล แก้วโรย
นิติกรชำนาญการ
จ.อ.พงษ์ศักดิ์ ขุนมาลี
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวัณตะชัย จันทร์ไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
.
นายสราวุธ สืบเพ็ชร์
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
นายนันทพงศ์ สมเพท
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุภาพร อันประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
.
.
นางวาสนา ปลอดโปร่ง
นักการภารโรง
นายสมเกียรติ จันทร์ฉาย
ยาม
.
.
.
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
.
งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวกรรณภัทร พรมสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
.
.
นายประมวล ขาวศรี
พนักงานขับรถดับเพลิง
.
.
.
.
.
งานการศึกษา
นางสมบุญ พุ่มพร้อมจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนแตง
นางสาวปัญจวรรณ เจริญวงค์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
นางไพศรี อำไพรัตน์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแตง
นางเตือนจิต จันทร์สิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุณี สมเพท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วัลย์ นิลช่วย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุวรรณ แดงสกล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติรัตน์ เอกวรรณัง
ผู้ดูแลเด็ก
.
.
นางสาวกมลวรรณ คำสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
.
.