สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายสุพจน์ พุ่มพร้อมจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์
นายนายธนวัฒน์ โพธิสาร
รองนายกเทศมนตรี
นายสุพจน์ อินทรโยธา
รองนายกเทศมนตรี
นายสำเนาว์ อันประสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายปราโมทย์ ขาวศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี