สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายอนุภาส สินธุ์สอาด
ประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
นายตุลา ชินวงศ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
นายจารึก ด้วงเผือก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจักรกฤษณ์ มากประดิฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชรินทร์ บัวผัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดารัตน์ สิทธิวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางปราณีต เสวตวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจริยวัฒน์ วรพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเสน่ห์ วัตรวิลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางอรุณ พยันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2/เลขาสภา