สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
 
    ประวัติความเป็นมา
          บ้านทะลทรัพย์เดิมชื่อว่าบ้านทะเลสาบบ้านตั้งมาเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่พอสันนิษฐานได้จากอายุของต้นพืชที่ราษฏรได้ปลูก และสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู้เรื่องนี้ก็พอประมาณได้ว่า มีราษฏรเข้ามาอยู่อาศัยประมาณปีพ.ศ.2455 เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่ 1 แห่ง ริมหนองน้ำมีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันตกของขอบหนอง บัดนี้หนองน้ำนี้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เดิมหนองน้ำนี้มีเนื้อที่กว้างขวางมากแต่ได้ถูกราษฏรบุกรุกเข้าไปทำมาหากินจนเดี๋ยวนี้เนื้อที่ของหนองมีเหลืออยู่เพียง 130 ไร่ (ตามหลักฐานของกรมประมงสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2521) เพราะมีหนองน้ำกว้างใหญ่นี้เอง ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า ทะเลสาบ รอบๆ หนองน้ำมีดินดีชาวบ้านจึงจับจองที่ดินบริเวณนั้นปลูกพืชพันธุ์ และอาศัยปลายหนองน้ำนี้เป็นอาหาร เมื่อราษฏรเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านทะเลสาบ 

         ต่อมาในปี พ.ศ.2480 ขุนศิริ เลขา นายอำเภอปะทิว ได้ไปพบเห็นหนองน้ำเข้า ท่านพอใจมากคิดจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอปะทิว จึงจัดการพัฒนาหนองน้ำนี้ขึ้น โดยชักชวนราษฏรให้ถางป่ารอบๆ ขอบหนองและรื้อไม้ที่หักโค่นอยู่ในหนองออกจนหมด พื้นน้ำเมื่อถูกลมพัดเป็นระลอกคลื่นไล่ตามกันเป็นแถวดูสวยงามมาก ขุนศิริ เลขา มักจะหาเวลาว่างไปเที่ยวที่หนองน้ำนี้เป็นประจำ มีนักล่าสัตว์ติดตามท่านไปด้วยเสมอ เพราะที่หนองน้ำนี้มีสัตว์ป่านาชนิดลงไปกินน้ำในหนองน้ำนี้ เมื่อการปรับปรุงหนองน้ำนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจของท่านแล้ว ขุนศิริ เลขา ได้จัดให้มีกิจกรรมฉลองหนองน้ำนี้ขึ้น ในงานมีมโนราห์ หนังตะลุง แสดง 3 วัน 3 คืน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทขบขัน เช่น ดำน้ำทน ดำน้ำเทน้ำในขวด หัวล้านชนกัน ฯลฯ 

        ขุนศิริ เลขา ท่านไม่พอใจในชื่อของบ้านนี้ เพราะคำว่า ทะเลสาบ ภาษาท้องถิ่นฟังแล้วไม่เป็นมงคลนามนักคล้ายกับว่าเป็นบ้านที่ถูกสาปแช่งไว้ จะหาความเจริญไม่ได้ ควรจะเปลี่ยนเสียใหม่เพื่อให้ชื่อนั้นเป็นมงคลนาม ท่านจึงให้ชื่อบ้านนี้ใหม่ว่า บ้านทะเลทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 เป็นต้นมา 
     
   
At sea was the original home at the lake house is not conclusive evidence, but it is assumed that the age of the plants we have planted Rat. And ask the elders knew that there was a modest Rat residents about the coming year. Since 2455 the village has one of the largest swamps, marshes, mountains towering in the distance. The western edge of the marsh. Now the swamp is located in Moo 7 Tambon Thale Sap. Pathio province is Fens are very spacious, but it is the invasion of the Rat livelihood until now has remained a swampy area of ??130 acres (survey last year by the evidence of the Department of Fisheries 2521). Because of this vast swamp. Villagers are referred to the marshes and swamps around the lake that has good soil, so people occupying the land area planted vegetation. And this is the end of a swamp. The Rat on a residential lot more. This village is known that The lake.

         Later in the year 2480 titled Siri Assistant Sheriff Pathio. Pond to see it. You are good ideas to improve the attraction of Pathio. Therefore, the management of this swamp. By inducing the Rat to clear the forest around. Sure the edges of swamps and broken down in the swamp off. When the wind blows the water chasing waves as a very beautiful secretary Khun Siri will always find time to visit the pond on a regular basis. The hunters follow him always. This is because the wildlife in the pond to water in this pond. When the update is complete marsh is satisfied, then the secretary Khun Siri has arranged to celebrate this swamp. In the shadow until the show 3 days 3 nights also provide the comedy sports such as scuba diving, water-resistant water bottle etc. collided head.

        Khun Siri Assistant is not satisfied in the name of this house because of the localized lakes that sounds similar to an inauspicious sign that a house is condemned. Will not find pleasing. Should be changed so that the name is an auspicious sign. You can make a new home. Baan Talay property from year 2480 onwards.
              
   
ประวัติตำบลทะเลทรัพย์(History of the Sea parish property.)
     
            ก่อนพ.ศ.2482 ตำบลทะเลทรัพย์เป็นหมู่บ้านที่ 2 ของตำบลคุริง กิ่งอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขึ้นตรงกับอำเภอปะทิว เขตติดต่อกับอำเภอปะทิวอยู่ที่ภูเขาช่องกรวด ในปี พ.ศ.2478 โรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์ ติดอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ตำบลคุริง กิ่งอำเภอท่าแซะ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลคุริง 2 (บ้านทะเลสาป) ต่อมาในปี พ.ศ.2480 ทางราชการได้บกฐานะกิ่งอำเภอท่าแซะขึ้นเป็นอำเภอท่าแซะ แยกออกจากอำเภอปะทิวโดยเด็ดขาด จึงต้องกรรมการแบ่งบันเขตแดนกันใหม่เพื่อให้ถูกต้องและยุติธรรม เนื้อที่ของอำเภอปะทิวขยายออกไปถึงคลองทองหลาง หมู่บ้านทะเลทรัพย์ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่ 9 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในปีนั้นโรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์ต้องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เพราะเมื่อแบ่งปันเขตแดนกันใหม่แล้ว โรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์ติดเขตอำเภอปะทิว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลบางสน จึงต้องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางสน 5 (บ้านทะเลสาป) ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ทางราชการเห็นว่า เนื้อที่ของตำบลบางสน ทางทิศตะวันตกได้ขยายออกไปมาก เนื่องจากได้แบ่งปันเขตกันใหม่นั้นเอง  
  
       ประกอบกับราษฏรได้อพยพเข้ามาอาศัยทำมาหากินหาหนาแน่น ยากแก่หารปกครอง จึงพิจารณายกฐานะหมู่ที่ 7 บางส่วน และหมู่บ้านที่ 8, 9 ตำบลบางสน ขึ้นเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่ง ให้ชื่อว่า ตำบลทะเลทรัพย์ แบ่งเป็นหมู่บ้านได้ 5 หมู่บ้าน อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับทางรถไฟ ทางทิศตะวันตกติดต่อกับคลองทองหลาง ทางทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านที่ 3 ตำบลชุมโค ทางทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านที่ 6 ตำบลบางสน กำนันตำบลทะเลทรัพย์คนแรกคือ
นายสด ปานอุดม 
     
              Before. Since 2482 the village has two asset marine district of Gurgaon district, subdistrict Tha Sae, Chumphon ring up the Pathio. Contact area with the mountains Pathio the gravel beach house property in 2478. Stuck in the Moo 2, Tambon Tha Sae district branches familiar ring. The school's name. Local school district, Gujarat Ring 2 (Lake House) later in the year 2480 as the government has landed scoop up a subdistrict Tha Tha Sae district. Pathio strictly separated. Must share the same border to ensure accurate and fair. Pathio space extend to the canal Lang. The property is located at the sea and the village. District 9 is a village in the province that year I Pathio Sea School to rename their new school. Share it on to new territory. School property adjacent sea area Pathio. Situated in the 9th district, some I had to change the school's name. Local school district, some pine 5 (Lake House) later in the year 2500 that government. Area of ??the district, some pine. West has expanded greatly. Due to the well itself.
 
              Moreover, the Rat has migrated into the livelihood for density. Difficult to divide parents. Is considered as among the villages and some 7 to 8, 9, Tambon Bang Son is the one called Sub Sub Sub sea. The village is divided into five villages on the eastern boundary of the Site. Buy daily contact with the West Canal. Contact North Coast Village 3, Tambon Chum village south with some pine Chief District 6 District is the first marine assets.
Thus, the rich live.