สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
 
    ด้านสภาพการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
(The state of the transport infrastructure of the Subdistrict Municipality and sea assets.)
     
          การคมนาคมขนส่ง
     - ทางรถไฟ   มีสถานีรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟปะทิว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  ประมาณ  12  กิโลเมตร
     - ทางอากาศ   มีสนามบินพาณิชย์  ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ประมาณ 17  กิโลเมตร
      Transportation.
      - The railway station is a railway line through Pathio. The property is located approximately 12 kilometers from the Subdistrict Municipality beach.
      - Air is a commercial airport. The property is located approximately 17 kilometers from the Subdistrict Municipality beach.

      ทางรถยนต์    ถนนสายหลัก  มี  2  เส้นทาง   คือ
     - ถนนสายชุมพร - ท่าแซะ -  ทะเลทรัพย์     ระยะทาง  46   กิโลเมตร
     - ถนนสายชุมพร - สะพลี  -  ทะเลทรัพย์     ระยะทาง   48   กิโลเมตร
       There are 2 major street car routes.
      Street - London - Tha Sae - Sea assets of 46 kilometers.
      Street - London - Saphli - Sea assets of 48 km.

       ถนนภายในหมู่บ้าน  มีดังนี้
     - ถนนลาดยาง     จำนวน  6   สาย
     - ถนนคอนกรีต    จำนวน  9   สาย
     - ถนนหินคลุก     จำนวน  17  สาย
     - ถนนลูกรัง        จำนวน  43  สาย 
       The following roads in the village.
      - Asphalt 6 lines.
      - Concrete Street 9 lines.
      - The rock mix 17 lines.
      - A dirt road 43.   
    
      การไฟฟ้า
       ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาท่าแซะ  ครอบคลุมครัวเรือนจำนวน  1,660  ครัวเรือน  และครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  48  ครัวเรือน
      Electricity authority
        Municipal electric power supply from the regional branch Thasae households covered 1660 households and households that have no electricity for 48 households.
 
      การประปา
       ระบบการประปาในเขตเทศบาลเป็นประปาหมู่บ้าน  ครอบคลุมหมู่บ้านทั้ง  8  หมู่บ้าน (ชุมชน)
     Water supply
        Water supply system in the village area. The village covers eight villages (communities).

       แหล่งน้ำ
        แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ลำน้ำ/ลำห้วย   จำนวน  28  แห่ง
        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  มีดังนี้
        - ฝาย                  จำนวน     9      แห่ง
        - บ่อน้ำตื้น            จำนวน    357   แห่ง
        - บ่อบาดาล          จำนวน     21    แห่ง
        - ประปาหมู่บ้าน     จำนวน     13    แห่ง
        - ทำนบ                จำนวน     8      แห่ง
        - ถังเก็บน้ำ            จำนวน    71    แห่ง
        - สระน้ำ                จำนวน    17    แห่ง
        - อ่างเก็บน้ำ          จำนวน    5      แห่ง
          Water
         Bodies of water, including rivers / creeks of 28.
         Water generated as follows.
         - Dam of 9.
         - 357 of the shallow wells.
         - 21 of the aquifer.
         - Supply the number 13.
         - Dam of 8.
         - 71 of the water tank.
         - A pool of 17.
         - Reservoir Number 5. 

      การสื่อการ และโทรคมนาคม
       การไปรษณีย์โทรเลข  มีที่ทำการไปรษณีย์ของอำเภอปะทิวตั้งอยู่ในห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  ประมาณ  11  กิโลเมตร  และมีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในชุนชนทะเลทรัพย์ (หมู่ที่ 4) ตำบลทะเลทรัพย์            
    โทรศัพท์  มีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ในเขตเทศบาล   จำนวน  7  แห่ง
       ระบบการกระจายเสียงตามสาย    มีการกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน (หมู่บ้าน) ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
       สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  สถานีทวนสัญญาณเขาช่องกรวด  (ทศท.)ในพื้นที่ของชุมชนวังทอง (หมู่ที่ 8) 
      The media and telecommunications.
        The Telegraph. The post office is located in the Pathio sea from their Subdistrict Municipality office about 11 miles and has a post office located in Changchun allow 1 of the marine assets (Category 4), sub sea assets.
     The phone has a phone number in area 7.
        Broadcast by the cable system. To promote the spread and dissemination of information through the broadcast tower for the community (villages) covering non-marine property.
        Other services include a station of 1 of the rock station, repeater input. (TOT) in the area of ??community Wang (group 8).