สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
 
    สภาพสังคมของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
(Social conditions of the marine Subdistrict Municipality property.)


         การศึกษา
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              จำนวน  2  แห่ง   
        - โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1 แห่ง   
        -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    จำนวน  1  แห่ง
          Education
         - Child Development Center Number 2.
         - Elementary school to junior high school to a number 1.
         - University of Technology 1.

         การศาสนา
        - วัด/สำนักสงฆ์                      จำนวน  6 แห่ง 
         Religion.
         - Measure / 6 of the monasteries. 
 
         การสาธารณสุข
        - สถานีอนามัยประจำตำบล          จำนวน  1 แห่ง   
        Public health
         - Health District Number 1.

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        -  ที่พักสายตรวจ                               จำนวน  1  แห่ง
        -  ป้อมจุดตรวจหมู่บ้าน อพป.(หมู่ที่ 6)    จำนวน  1  แห่ง
        -  ตำรวจชุมชนประจำหมู่บ้าน(หมู่ที่ 5)    จำนวน  1  แห่ง
         Safety of life and property.
         - Number of patrol 1.
         - The App fortified checkpoints. (Among the six) number 1.
         - The village community (among the 5) number 1.

         สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  มีดังนี้
       - แหล่งน้ำต่าง ๆ ได้แก่  หนองน้ำทะเลทรัพย์  น้ำตกแก่งคอย  หนองกก  ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย
       - ถ้ำต่าง ๆ ได้แก่  ถ้ำพิสดาร  ถ้ำทะเลทรัพย์  ถ้ำเขานมสาว  ถ้ำเขาแมว
       - สัตว์ป่า  ได้แก่  ไก่ป่า  ชะมด  ลิ่น  ลิงเสน  กัง  ค่างแว่น  ค้างคาว
        Natural conditions. And marine environment of Subdistrict Municipality property.
        Natural resources and the environment in the area is as follows.
        - Water resources include the Khoi pond, waterfall, ocean property, peat swamp forest look like me.
        - Caves and sea caves include cave Baroque their cave Tham Khao Nom Sao his cat.
        - Went wild animals, including wild fowl, monkeys, civet Sen Kang the bat glasses.

        สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้
       - สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีลำห้วยไหลผ่าน  เหมาะแก่การเพาะปลูก
       - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้แก่  น้ำตกแก่งคอย  เขาแมว  ถ้ำพิสดาร  วัดถ้ำทะเลทรัพย์  ถ้ำเขานมสาว  หนองน้ำทะเลทรัพย์
       -  มีป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายและการปลูกป่าชุมชน
         Environmental conditions are as follows.
        - The condition of the soil is fertile. A creek runs through. Suitable for cultivation.
        - The sights are beautiful. Can be developed as eco-tourism, including cat, he falls Khoi sea caves Baroque Cave Tham Khao Nom Sao Nong their water assets.
        - A thick forest and swamp forest communities eyes.