สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
     
 
 
    สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
(Economic condition ofSubdistrict Municipality Asset sea.)
   

 

               อาชีพ  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
           - อาชีพทำสวน ได้แก่  ปาล์มน้ำมัน ยางพารา  กาแฟ  ทุเรียน  มะพร้าว  เงาะ  ส้มโชกุน  มังคุด  ฯลฯ
           - อาชีพทำไร่  ได้แก่  เสาวรส  สับปรด  พริก  แตงกวา  ฯลฯ
           - อาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โคนม  ไก่  สุกร  ฯลฯ

            Most people have a professional career in farming, animal husbandry and gardening at home. 
           The following details.
            - Palm oil, rubber, coffee, horticultural career coconut, durian, rambutan, mangosteen, orange, 
              etc. shogun.
            - Career fields, including passion fruit, chopped peppers, cucumbers, etc., Ph.D..
            - Career animals including cows, pigs, poultry, etc..

           ธุรกิจและบริการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
           - ปั๊มน้ำมัน        จำนวน  3  แห่ง
           - โรงสี             จำนวน  3  แห่ง
           - จุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน    จำนวน  2  แห่ง
           - ร้านค้า          จำนวน  51  แห่ง

           And business services. The following details.
         - Pump number 3.
         - Mill No. 3.
         -The purchase of oil 2.
         - 51 shops.