สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
(General condition of Subdistrict Municipality infrastructure and maritime assets.)
     
    ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
        สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์          
         ที่ตั้ง(Location)
          สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์   ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
          Office of Subdistrict Municipality Securities sea. Located in Moo 7 Tambon Thale Sap Pathio province. 

         อาณาเขต
        เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของตำบลต่างๆ  ดังนี้
        - ทิศเหนือ          ติดต่อกับหมู่   3   ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว  
        - ทิศใต้              ติดต่อกับหมู่   2   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  
        - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับหมู่   2   ตำบลชุมโคและตำบลบางสน อำเภอปะทิว  
        - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับหมู่   3   ตำบลทรัพย์อนันต์และตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ
        Territory
         Marine Subdistrict Municipality property. Border areas of the district are as follows.
         - North junction with Cow Moo 3 Pathio.
         - South with some pine Moo 2 Pathio.
         - East Coast and the junction with Moo 2, Tambon Bang Black Pathio.
         - West with their eternal Moo 3, Tambon Tha Sae district and Tha Sae. 


          เขตการปกครอง
           เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  มีพื้นที่  78.71  ตารางกิโลเมตร หรือ  49,193  ไร่   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะทิว  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชุมพร  36   กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  476   กิโลเมตร  
          แบ่งเขตการปกครองเป็น  8   ชุมชน  ดังนี้
         1.  ชุมชนท่าตาเสือ  (หมู่ที่ 1)                  
         2.  ชุมชนเกาะชะอม (หมู่ที่ 2)                
         3.  ชุมชนห้วยหลุด (หมู่ที่ 3)                     
        4.  ชุมชนทะเลทรัพย์ (หมู่ที่ 4)
         5.  ชุมชนปากบ่อ (หมู่ที่ 5)  
         6.  ชุมชนบ่อนก (หมู่ที่ 6)
        7.  ชุมชนเจริญทรัพย์ (หมู่ที่ 7)
        8.  ชุมชนวังทอง (หมู่ที่ 8) 
       Administrative district
            Subdistrict Municipality Sub Sea has an area of ??78.71 square kilometers or 49,193 acres located approximately 12 kilometers from the District Pathio 36 kilometers away from the province 476 kilometers from Bangkok.
          Communities are divided into 8 divisions.
          1. Community Taesืa position (group 1).
          2. Community Cha Island (Category 2).
          3. Community creek falls (group 3).
          4. Maritime community property (group 4).
          5. Community Pak Bo (Category 5).
          6. A gaming community (among the six).
          7th. Community SAP (Moo 7).
          Eight. Community Wang (group 8).   
     
     
ประชากร(Population)
     
   
จำนวนประชากร(คน)
Population (Persons).
จำนวนครัวเรือน
Number of households.
(ครัวเรือน)
(Household).
ชาย
Man
หญิง
Female
รวม
Total.
2,472
2,424
4,896
1,737
ความหนาแน่นเฉลี่ย   62    คนต่อตารางกิโลเมตร
The population density was 62 people per square mile. 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552
Registration for the May 2552.
     
     ลักษณะภูมิประเทศ
       เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ภูเขา  พื้นที่ลุ่มสลับเนิน
         Topography.
        Marine Subdistrict Municipality property. The terrain is flat lowlands alternating mountain slopes.

ลักษณะภูมิอากาศ
      มีสภาพดินฟ้าอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู   ดังนี้ 
      - ฤดูร้อน     ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์   -  เมษายน  
      - ฤดูฝน      ระหว่างเดือนพฤษภาคม   - พฤศจิกายน  
      - ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนธันวาคม      - มกราคม  
โดยทั่วไปจะมีฝนตกชุก  เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย
       
Climate.
       The climate is classified into the following 3 seasons.
       - During the summer months, from February to April.
       - During the rainy season from May to November.
       - During the winter months from December to January.
Typically the wettest. Due to the influence of the southwest monsoon winds over the Indian Ocean. The northeast monsoon winds over the Gulf of Thailand.