สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
 
 
    + ประเภทบริหารท้องถิ่น
  นักบริหารท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     
    + ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  นักบริหารทั่วไป (ต้น-สูง)
  นักบริหารการคลัง (ต้น-สูง)
  นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
     
    +ประเภทวิชาการ
  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     
    + ประเภททั้วไป
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)