อัลบั้มภาพ "วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวเกษตร อนุรักษ์พลังงาน แล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวเกษตร อนุรักษ์พลังงาน แล ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวเกษตร อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลทะเลทรัพย์ และเมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ชุมพร นางสาวสุพรทิพย์ บำรุงชู ปลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ นายถนอม จินดาพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทะเลทรัพย์ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ อนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย หมู่ที่ 1 ต.ทะเลทรัพย์อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ทะเลทรัพย์ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ที่เรียกว่า พรุตาอ้าย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีป่าไม้และเนินเขาล้อมรอบ ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งซับน้ำและบริเวณใต้ดินมีการกักเก็บน้ำไว้จำนวนมากถือเป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้ำที่ชุมชนตำบลทะเลทรัพย์ต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าพรุตาอ้ายแห่งนี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย เป็นแหล่งกำเนิดน้ำให้กับลำคลองท่าตาเสือและไหลไปตามชุมชนต่าง ๆ ทำให้พื้นที่ชุมชนหลายหมู่บ้าน และตำบลข้างเคียงได้รับประโยชน์จากน้ำเนื่องจากน้ำไหลตามลำห้วยลำคลองทำให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านล่าง มีน้ำเพื่อการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค ทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนในตำบลทะเลทรัพย์ขึ้น โดยมีการสร้างฝายหินก่อ ฝายมีชีวิต และอีกหลาย ๆ ฝายขึ้นในบริเวณป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายแห่งนี้ด้วย กิจกรรมในวันนี้ นอกจากหน่วยงานข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ยังมีประชาชน นักเรียนและบุคลากรของหน่วยงานภาคธุรกิจ เข้าร่วมอีกประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 6000 ต้น บริเวณริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ป่าด้านเหนือของพื้นที่ฝายหินก่อเป็นพื้นที่เนินภูเขาดินพื้นที่ทั้งหมดของป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือสำคัญพื้นที่หลวงจำนวน 384 ไร่ อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ทะเลทรัพย์ ผู้รับผลประโยชน์จากความสมบูรณ์ของน้ำจากแหล่งต้นน้ำพรุตาอ้ายนี้จำนวนทั้งสิ้น 3 ตำบล ได้แก่พื้นที่ของตำบลบางสน ตำบลชุมโค และตำบลทะเลทรัพย์ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่ค่อยประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งแต่จะมีเพียงบางปีเท่านั้นที่แล้งจัดทำให้ประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้บ้างเล็กน้อย เนื่องจากทั้ง 3 ตำบล มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ทำให้ในแต่ละปีต้องใช้น้ำปริมาณมาก ๆ ด้านนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ดินน้ำและป่า และยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการสืบสานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า ด้วยเช่นเดียวกัน