อัลบั้มภาพ "เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 )

วันนี้(18 ก.ย. 61) ที่เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายพชรพง ทุมมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสกล กาญจนรังษี อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร, นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และส่วนราชการ ร่วมในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นางสาวสุพรทิพย์ บำรุงชู ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ เปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสำคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และได้รับผลกระทบต่อราคาผลผลิตตกต่ำอยู่เสมอ ดังนั้นด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็ก ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ พร้อมกับสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และมั่นคงของชุมชนชนบทเป็นเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองมากขึ้น ด้วยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์มีพื้นที่ทั้งหมด 78.71 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาจัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความคุ้มค่าให้ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 ฐานได้แก่ ฐานการปลูกข้าว , ฐานไม้ผลไม้เศรษฐกิจ, ฐานผักสวนครัวและสมุนไพร, ฐานกล้าไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ, ฐานพืชไม่ใช้ดิน, ฐานสัตว์น้ำและพืชน้ำ, ฐานปศุสัตว์, และฐานปุ๋ยอินทรีย์, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน และส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง อีกด้วย