อัลบั้มภาพ "กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสีขาว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสีขาว ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2561 ) 
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนไทย หัวใจสีขาว” ณ ห้องประชุมคุณธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ม.5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร พร้อมด้วย นางสาวสุพรทิพย์ บำรุงชู ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ นายอนุภาส สินธุสะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ นายมนต์ชัย โกฏเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นางสาวตรีทิพยนิกรณ์ ตอนศรี เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร และนายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปะทิว นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดย นางสาวฐิติวรดา ปัญญาจักร ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปะทิว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ด้วยพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม สร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนไม่ให้เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจำแนกชั่วดีสามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรม ทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง และพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม ซึ่งมีนักเรียน และเยาวชนในเขตพื้นที่ 6 องค์กรปกครองท้องถิ่นของอำเภอปะทิว ประกอบด้วย เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน