อัลบั้มภาพ "ด้วยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์มีพื้นที่ทั้งหมด 78.71 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,017 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ด้วยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์มีพื้นที่ทั้งหมด 78.71 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,017 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 )

  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >> 
ด้วยเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์มีพื้นที่ทั้งหมด 78.71 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,017 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาจัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความคุ้มค่าให้ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 ฐานได้แก่ ฐานการปลูกข้าว , ฐานไม้ผลไม้เศรษฐกิจ, ฐานผักสวนครัวและสมุนไพร, ฐานกล้าไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ, ฐานพืชไม่ใช้ดิน, ฐานสัตว์น้ำและพืชน้ำ, ฐานปศุสัตว์, และฐานปุ๋ยอินทรีย์, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน และส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง อีกด้วย